Privacy

Om hun werk goed te kunnen doen, leggen behandelaren gegevens over cliënten vast. Zonder dit kan een behandelaar niet zorgvuldig en verantwoord hulp verlenen. Ook is het volgens de wet verplicht om een dossier bij te houden. Hierbij moet de behandelaar zich houden aan zijn beroepsgeheim. Dat betekent dat cliënt gegevens (zowel schriftelijk als mondeling verstrekt) strikt vertrouwelijk worden behandeld. Informatieverstrekking aan derden, bijvoorbeeld aan de huisarts, zal ik altijd eerst met de cliënt bespreken: alleen met zijn/haar toestemming wordt de informatie daadwerkelijk gedeeld. Het beroepsgeheim kan slechts in twee gevallen ‘opgeheven’ worden, namelijk indien er sprake is van dreigende suïcide en/of bedreiging van anderen.

Mijn praktijk handelt volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Tevens wordt er rekening gehouden met andere wetten die bepalingen bevatten over het omgaan met persoonsgegevens in de zorg, zoals de WGBO, WBP, WKKGZ en de Jeudwet voor kinderen < 18 jaar. 

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) zijn de belangrijkste rechten van iedereen die met medische zorg (ook GGZ) te maken krijgt, vastgelegd. Voorbeelden zijn het recht op informatie, het geven van toestemming voor onderzoek en behandeling, het recht op inzage in het dossier en de geheimhoudingsplicht. 

De gegevens die cliënten aan de praktijk doorgeven, worden zorgvuldig opgeslagen. De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden van onderzoek of behandeling binnen de praktijk. 

 

Gegevens, die voor de vergoeding door de gemeente minimaal noodzakelijk zijn, worden aan de betreffende instantie beschikbaar gesteld. Hierbij worden de van toepassing zijnde privacy- en veiligheidsnormen in acht genomen. De cliënt hoeft dus niet bang te zijn dat allerlei vertrouwelijke informatie bij de  gemeente bekend wordt. 

 

Voor bovenstaande geldt dat de toestemming van de cliënt zelf voldoende is vanaf de leeftijd van 16 jaar. Bij kinderen onder de 12 geldt dat beide gezag dragende ouders toestemming moeten geven. Bij jongeren tussen de 12 en 16 is zowel toestemming van de jongere zelf als van beide gezag dragende ouders nodig. 

 

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht mij als zorgprofessional een meldcode te gebruiken. Deze code helpt goed te reageren op signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De kindcheck is onderdeel van deze wet. Zo nodig ben ik verplicht een melding te doen bij Veilig Thuis.

 

Als geregistreerd systeemtherapeut bij de NVRG dien ik mij te houden aan de beroepscode voor psychotherapeuten. In de bijlage heb ik het privacy beleid uit deze beroepscode opgenomen.

 

Wanneer er binnen mijn praktijk een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens plaats vindt, hanteer ik een datalekprotocol.